Sveiki atvykę į L'OR® svetainę (toliau šiame tekste vadinama „Svetaine“). Šią Svetainę jums pristato UAB „Jacobs Douwe Egberts LT“, kurios pagrindinė buveinė yra Taikos pr. 88, LT-51182, Kaunas, Lietuva; registracijos numeris 303753885.

 

Taisyklių taikymas

Šios naudojimosi taisyklės ir sąlygos (toliau – „Naudojimosi taisyklės“) taikomos visiems apsilankymams Svetainėje ir Svetainės naudojimui, taip pat visai joje esančiai informacijai, rekomendacijoms ir/ar per ją teikiamoms paslaugoms (toliau – „Informacija“). Naudodamiesi Svetaine jūs sutinkate su šiomis Naudojimosi taisyklėmis. Šios Naudojimosi taisyklės gali būti bet kuriuo metu pakeistos ar papildytos „Jacobs Douwe Egberts“ iniciatyva. Pakeistos ar papildytos Naudojimosi taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo šioje Svetainėje momento.

 

Informacija ir atsakomybė

Pateikta Informacija yra tik bendro informacinio pobūdžio. „Jacobs Douwe Egberts“ nėra atsakinga už jokius nuostolius, patirtus dėl naudojimosi Svetaine (arba negalėjimo ja naudotis), įskaitant žalą, padarytą virusų, ir/ar bet kokio informacijos netikslumo ar neišsamumo, išskyrus atvejus, kai tokia žala atsiranda dėl „Jacobs Douwe Egberts“ arba jos įgaliotų darbuotojų tyčinių veiksmų arba didelio neatsargumo. „Jacobs Douwe Egberts“ taip pat nebus atsakinga už žalą, atsiradusią dėl naudojimosi elektroninių ryšių priemonėmis, įskaitant (bet neapsiribojant) žalą dėl  elektroninių ryšių priemonių nepristatymo ar  pavėluoto pristatymo, elektroninių ryšių priemonių perėmimo, trečiųjų šalių ar kompiuterinių programų manipuliavimo elektroninių ryšių priemonėmis, virusų perdavimo.

 

Privatumo politika

Šioje Svetainėje pateikti ar renkami asmens duomenys yra naudojami laikantis L'OR® svetainės Privatumo politikoje nustatytų sąlygų. Naudojimosi taisyklės yra susietos su šioje Svetainėje skelbiama L'OR® Privatumo politika.

 

Susietos išorinės svetainės

Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į susietas išorines interneto svetaines. „Jacobs Douwe Egberts“ neatsako už naudojimąsi susietomis išorinėmis interneto svetainėmis, iš kurių pateikiamos nuorodos į šią Svetainę, ar jų turinį. L'OR® Privatumo politika netaikoma jokiam jūsų asmens duomenų apdorojimui tokiose susietose išorinėse svetainėse.

 

Intelektinė nuosavybė

Jei nenurodyta kitaip, visos teisės į šią Svetainę ir Informaciją, įskaitant autoriaus teises ir kitas intelektinės nuosavybės teises, priklauso „Jacobs Douwe Egberts“. Naudotojai gali lankytis Svetainėje, susipažinti su Informacija ir daryti jos kopijas savo asmeniniam naudojimui, pavyzdžiui, spausdinti ar saugoti. Dėl bet kokio kito Svetainės ir/ar Informacijos naudojimo, pavyzdžiui, Svetainės (ar jos dalies) saugojimo arba dauginimo/kopijavimo bet kurioje kitoje išorinėje interneto svetainėje, taip pat nuorodų sukūrimo, turi būti gautas išankstinis rašytinis „Jacobs Douwe Egberts“ sutikimas.

 

L'OR® ir visi kiti prekės ženklai, naudojami šioje Svetainėje, yra „Koninklijke Douwe Egberts B.V.“ („Kde“) ir „Jacobs Douwe Egberts“ ar jų filialų bei dukterinių įmonių registruoti prekės ženklai.

 

Nesuderintos ir/arba nepageidaujamos idėjos

Jei jūs Svetainėje paskelbiate nesuderintas ir/arba neprašytas idėjas, įskaitant tekstinę, vaizdinę, garsinę, programinę, informacinę medžiagą (toliau – „Medžiaga“), arba tokią Medžiagą elektroniniu paštu ar kitaip pateikiate „Jacobs Douwe Egberts“, pastaroji turi teisę ją neatlygintinai naudoti ir kopijuoti visa apimtimi, įskaitant ir naudojimą komerciniams tikslams. Dėl Medžiagos naudojimo „Jacobs Douwe Egberts“ nėra saistoma jokių konfidencialumo įsipareigojimų.

 

Medžiagą patalpinę asmenys prisiima su ja susijusią atsakomybę ir atleidžia „Jacobs Douwe Egberts“ nuo bet kokių reikalavimų, veiksmų ir įsipareigojimų, susijusių su trečiųjų šalių intelektinių nuosavybės teisių pažeidimais ar kitais trečiųjų asmenų atžvilgiu neteisėtais veiksmais, susijusiais su Medžiagos panaudojimu.

 

Taikytina teisė ir teismingumas

Šioms Naudojimosi taisyklėms yra taikoma išimtinė Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai, kylantys iš šių Naudojimosi taisyklių, įskaitant ginčus dėl šių taisyklių laikymosi ir galiojimo, bus nagrinėjami atitinkamame Lietuvos Respublikos teisme, išskyrus įstatyme numatytas išimtis dėl privalomo teismingumo.

 

Aktuali redakcija: 2016 m. birželio 14 d.